00:00:08:00 1990.
00:00:12:00 17 o 18 investigadors i investigadors sobretot de la Universitat de Barcelona.
00:00:47:00 Molts investigadors de dret.
00:01:00:00 Seminaris.
00:01:04:00 a nivell més individual més que no pas de recerca del grup.
00:01:21:00 Línies de recerca.
00:01:23:00 Treball femení.
00:01:32:00 Treball rural i economies camperoles.
00:01:39:00 Anàlisi del treball femení.
00:01:49:00 Investigadors.
00:02:07:00 Organització del treball i gènere.
00:02:11:00 Sectors industrials i de serveis.
00:02:24:00 Divisió sexual del treball.
00:02:45:00 Continuïtats i canvis en la divisió sexual del treball.
00:03:05:00 No censos nacionals de població.
00:03:14:00 Dones com a productores autònomes o negociantes.
00:03:31:00 Artesanes.
00:03:51:00 Llevadores.
00:03:55:00 Arquitectes, pèrits i enginyers tècnics, artesanes.
Treball autònom: professions liberals i gestió de negocis.
Manescals i veterinaris a Catalunya de 1847 a 1918. Joaquim Puigvert, Virós, Juanjo Romero, Àngels Solà.
00:04:08:00 Negociantes.
00:04:35:00 Treball i economies familiars.
00:04:38:00 Publicacions pioneres. Aportacions de les dones a les economies familiars. Borderías, Pérez-Fuentes, Ferrer, Sarasúa.
00:05:20:00 Projectes europeus:
00:05:24:00 Gènere i benestar: treball, família i polítiques públiques.
00:05:58:00 Reconstruir l'activitat femenina a Europa.
00:06:25:00 Projecte MEC:
00:06:34:00 Reconstrucció de l'activitat femenina a Catalunya.
00:06:44:00 Importància del treball femení des del s. XIX fins a meitat del XX.
00:07:17:00 Taxes d'activitat per gènere i per edat.
00:07:21:00 Estructura del mercat de treball i de les professions.
00:07:24:00 Nivell de vida de les famílies.
00:07:27:00 Contribució del treball femení al benestar de les famílies.
00:07:32:00 Mobilitat social intergeneracional.
00:07:51:00 Metodologia.
00:07:58:00 Bages.
00:08:03:00 Fonts documentals.
00:08:25:00 Padrons municipals, censos obrers, llistats de fàbrica dels obrers i de les obreres, contribucions industrials i documentació notarials.
00:08:47:00 Base de dades sobre la taxa real del treball femení.
00:09:10:00 molt més elevada del que es pensava: un 40%.

Publiquem també una
00:09:57:00 Col·lecció d'història del treball des de la perspectiva del gènere.
00:10:28:00 Jornades d’Història del Treball i del Gènere.
00:10:43:00 Formes d'aprenentatge del treball.

PREGUNTES:
00:11:37:00 Memòria del grup de recerca.
00:12:32:00 Informació més qualitativa que quantitativa.
00:12:55:00 Percentatge de dones en actiu.
00:14:33:00 Investigadors de dret.
00:16:11:00 Treball sexual.
00:16:35:00 Professions lliberals.
00:16:40:00 Dedicació professional o amateur
00:17:57:00 Sector professional.

Share video