00:00:00:03 Grup de recerca Multiculturalisme i Gènere
00:00:03:02 que l'havia de presentar la Mary Nash però
demana que la disculpi perquè per un
00:00:08:16 problema familiar
de l'últim moment doncs, no ha pogut venir
00:00:12:19 i bé ho presentarem nosaltres
que som investigadors del grup.
00:00:17:12 Llavors vull dir vos que el nostre grup
està adscrit al Departament d'Història
00:00:22:14 Contemporània de la Universitat de
Barcelona es va fundar el 1998 i ja té
00:00:30:08 una trajectòria de deu anys i durant
aquests deu anys de recerca
00:00:36:01 s'ha dedicat, o sigui, la recerca del grup
ha abarcat àmbits molt diferents des de
00:00:41:07 la història de les dones i del moviment
feminista però també les migracions.
00:00:46:20 La representació de l'alteritat cultural
00:00:49:05 o l'estudi o els estudis urbans i de
planejament urbà
00:00:53:14 com veieu són temàtiques molt diverses.
I és que la recerca del grup, a part de
00:01:00:00 caracteritzar-se per una
perspectiva transversal de gènere,
00:01:04:08 també es caracteritza per un enfocament
00:01:06:23 multidisciplinari ja que el
nostre grup està composat per
00:01:11:17 investigadores i un investigador
que el portem a tot arreu.
00:01:18:22 Bueno de investigadores i ell
de disciplines molt diferents.
00:01:24:07 Des de la història la geografia
00:01:26:22 la història de l'art els estudis de
comunicació la sociologia etcètera.
00:01:33:04 Llavors... només 5, no crec
que n'hi hagi més bé.
00:01:36:15 Llavors bé aquests àmbits tan diversos de
recerca es poden agrupar en tres grans
00:01:41:13 línies que ara explicaré molt breument
i després el Toni
00:01:45:13 presentarà un dels projectes del
grup més extensament prou bé.
00:01:51:02 Llavors la primera de les línies de
00:01:53:03 recerca que volia presentar versa sobre
l'anàlisi de la configuració sociocultural
00:02:00:05 de la diferència sigui de gènere
de procedència cultural o de lloc.
00:02:07:07 I bé aquesta anàlisi la fem bàsicament a
00:02:10:04 través de l'anàlisi del discurs
entenent que
00:02:14:11 aquestes construccions discursiva de la
diferència són decisives en la conformació
00:02:20:04 de la societat contemporània
sobretot perquè influeixen en les
00:02:24:04 pràctiques socials i per tant són decisió
en els processos d'inclusió i exclusió.
00:02:29:02 Llavors recentment a banda de l'anàlisi
del discurs
00:02:32:23 també ens hem centrat en l'anàlisi de la
recepció d'aquests discursos no
00:02:37:06 bé per concretar una mica més dibuixaria
una mica la línia dels diferents projectes
00:02:42:17 que hem desenvolupat
dintre d'aquest àmbit no bé el primer
00:02:48:03 de tots va ser un projecte que es titulava
Repensar las imágenes del otro inmigrante
00:02:54:08 otras culturas en la premsa espanyola
finançat per l'Instituto de la Mujer
00:02:59:03 i va ser bàsicament una anàlisi de la
representació de la immigració
00:03:04:09 i especialment de les dones immigrades
a la premsa espanyola dels anys 90.
00:03:10:11 Llavors aquesta línia de recerca continuar
00:03:12:18 amb un altre projecte que
es titulava La construcción de la
00:03:17:00 identidad europea a través
de les dades urbanes.
00:03:19:22 En aquest cas es van analitzar
la representació de la immigració i de les
00:03:26:04 dones immigrades el discurs
polític i institucional.
00:03:30:10 Però per altra banda també es va fer
00:03:33:22 incidència en l'anàlisi de les pràctiques
quotidianes d'aquest nou subjecte socials
00:03:39:18 dones immigrants
en espais urbans a través del treball de
00:03:44:01 camp i una sèrie de recorreguts
per veure si les pràctiques quotidianes
00:03:48:21 afirmaven no contradeien aquest discurs
més institucional que estableix
00:03:55:03 diferències molt rígides no entre per
00:03:57:20 exemple autòctons immigrants o
diferències de gènere etcètera.
00:04:02:06 Llavors bé aquest projecte
va revelar els espais urbans com espais
00:04:07:22 intersticial de contacte
on les pràctiques quotidianes dilueixen
00:04:13:05 aquestes diferències rígides que establia
el discurs més institucional.
00:04:18:23 Llavors bé en aquesta línia de sexe
00:04:20:18 continuat amb l'últim
projecte del grup que
00:04:25:12 centra més com he dit abans en l'anàlisi
00:04:27:19 de la recepció i que després Antonio
us explicarà més extensament
00:04:32:16 i bé en el marc d'aquesta línia de recerca
també es duen a terme projectes més
00:04:38:07 concrets i més aplicats en
relació a la immigració.
00:04:42:23 Dos dels més recents
00:04:45:23 són els que explicaré ara molt breument el
00:04:48:04 primer d'ells es va centrar en
intentar elaborar pràctiques
00:04:53:17 educatives dirigides a dones
africanes immigrades que han arribat.
00:05:00:04 La reagrupació familiar per intentar
00:05:06:04 la intervenció amb aquestes dones
tinguéssim més en compte les seves
00:05:09:18 habilitats i recursos queden poc
reconeguts i el segon
00:05:15:09 d'aquests projectes més aplicats i
concrets va consistir en un estudi de
00:05:21:01 dues associacions d'immigrants
per veure la feina que feien aquestes
00:05:25:03 associacions amb els joves de les seves
comunitats i com l'administració podia
00:05:30:18 tant establir ponts de col·laboració
amb aquestes associacions.
00:05:35:01 Aquests dos projectes intenten emfasitzar
la vigència dels mateixos col·lectius
00:05:40:00 immigrants en la seva inserció
a la societat de destí.
00:05:44:17 Això pel que fa a la primera
gran línia de recerca no.
00:05:48:05 En segon lloc un altre de les dues grans
línies de recerca que voler presentar
00:05:53:10 versa sobre és bastant diferent però versa
sobre espais urbans gènere i diferència.
00:06:00:11 En aquest cas a banda de
00:06:03:00 entendre els espais urbans com he dit
00:06:05:07 abans com a espais
intersticial de contacte que
00:06:10:11 és el que s'havia incorporat en el
00:06:12:15 projecte que he explicat anteriorment
també diverses investigadores del grup
00:06:16:18 s'estan centrant en l'anàlisi
de les pràctiques quotidianes i els
00:06:22:13 imaginaris de ciutat
dels seus usuaris i usuàries especialment
00:06:27:10 de les dones confrontant les amb els
imaginaris o les idees de ciutat més
00:06:34:04 institucionals que es deriven del
planejament urbà institucional en què
00:06:39:14 les dones són usuàries de la
ciutat queden sovint excloses.
00:06:44:07 Això per exemple es va desenvolupar en el
projecte Espai quotidià i gènere noves
00:06:50:15 mirades a la planificació urbana
en què es va fer una reflexió crítica
00:06:56:00 sobre els paradigmes dominants
de planejament urbà per veure com les
00:07:01:21 pràctiques i els imaginaris de
les dones en quedaven excloses.
00:07:06:07 També el projecte recent que s'ha fet
en col·laboració amb la UNAM de Mèxic
00:07:14:08 s'ha tractat de crear una xarxa de recerca
00:07:17:21 internacional en la que s'ha avaluava
els plans de rehabilitació urbana
00:07:23:19 d'espais en crisi per veure com les
00:07:26:14 pràctiques innovadores de les dones en
aquests espais
00:07:30:12 eren civilitzades o no es tenien en compte
en la planificació més institucional.
00:07:37:04 Finalment la tercera gran línia de recerca
00:07:40:05 és ja més històrica i com sabeu diverses
investigadores del nostre grup tenen una
00:07:47:07 llarga trajectòria en la història dels
feminismes la construcció de discursos
00:07:53:11 de gènere i l'anàlisi del
feminisme sobretot a Espanya.
00:07:58:11 I aquesta és una de les altres línies del
00:08:00:16 grup i per esmentar només
el projecte més recent.
00:08:04:13 Dir vos que s'ha centrat en l'anàlisi
del moviment feminista a la Transició
00:08:11:12 s'ha concretat en la publicació de dos
00:08:13:12 llibres Merinals i la celebració d'unes
jornades en què a banda d'intervenir
00:08:22:20 especialistes acadèmiques va
00:08:26:04 també voler donar veu a les dones que van
participar al moviment feminista a la
00:08:30:08 Transició per recuperar
el seu testimoni com a font històrica i
00:08:35:23 recuperar la memòria històrica
d'aquest moviment feminista
00:08:40:02 bé vèdic només que aquesta recerca del
grup es concreta en diverses publicacions
00:08:47:04 col·lectives i també en la realització de
diverses jornades on es presenten la
00:08:53:11 recerca no ve ara o no li passo
la paraula al Toni que en
00:09:00:03 cinc minuts Gema ferma torre.
00:09:07:06 Ràpidament expliquen en el darrer projecte
que hem fet quan estem acabant
00:09:12:11 amb el grup d'investigació multi
Multiculturalisme i Gènere.
00:09:16:12 El projecte està finançat pel Ministeri
d'Educació i Ciència és un projecte més
00:09:21:03 net i es titula qüestionant de la
conflictivitat cultural una anàlisi
00:09:25:09 crítica de les representacions de
l'alteritat cultural
00:09:28:14 en los medios de comunicación desde una
perspectiva de género es una anàlisi
00:09:35:10 de la funcionalitat de la representació de
la incidència de les representacions
00:09:39:22 de brutalitat aplicades al món de la
immigració el fenomen de la immigració
00:09:45:02 la seva incidència
00:09:47:11 a la societat actual no hi ha una part.
00:09:51:09 L'anàlisi és l'anàlisi que nosaltres
de diversos materials mediàtics com
00:09:57:12 cine
00:09:59:09 televisió premsa etcètera.
00:10:01:03 Amb això ja teníem una trajectòria i ja
tenim una pràctica
00:10:04:16 però també a partir d'aquesta anàlisi hem
volgut analitzar la recepció
00:10:08:20 que els mateixos col·lectius alterats
han a veure com rebien aquest discurs
00:10:16:23 no i per això han fetes organitzar
grups o grups de discussió els quals varen
00:10:22:20 projectar unes imatges uns unes notícies i
uns fragments de pel·lícules programes de
00:10:28:05 televisió per veure com reaccionaven a
Markham quina era la seva recepció
00:10:34:04 respecte a les representacions
que ja es transmetien Vala.
00:10:41:22 D'alguna manera el que estaven buscant era
a veure si en el mateix discurs
00:10:47:18 les mateixes reaccions que
els que estaven sotmesos a vot estaven
00:10:53:11 treballant nosaltres en els grups
a veure si trobaven alguns indicis
00:11:02:02 de formes de representació de construcció
00:11:04:18 del coneixement
que superaven els binomis de representació
00:11:08:22 dominants que havíem identificat
en el discurs mediàtic.
00:11:13:05 En el marc del qual en el marc d'aquest
binomi de representació es concebia el
00:11:16:15 conflicte cultural entre el món de
la immigració i les institucions
00:11:23:04 el món institucional i la societat que en
00:11:25:09 podríem dir no immigrants
autòctons com vulguem dir
00:11:29:07 que els binomis
són pensant que són clars i s'han vist en
00:11:34:15 els focus grups però una part tenim
tendim a associar a la dona immigrant
00:11:40:21 però és tot el que és el món postcolonial
allò que en diem el Tercer Món
00:11:45:03 el seu desenvolupament.
00:11:46:12 I aquí citat com una característica de la
00:11:49:23 de l'immigrant tendim a representar
ho en termes de domèstic.
00:11:54:00 En canvi
00:11:56:04 contràriament la dona o el tacte
una immigrant sol anar associada
00:12:02:21 al món del treball i
00:12:06:08 el desenvolupament de la modernitat.
00:12:09:13 I a veure si
en la recepció dels col·lectius immigrants
00:12:14:07 organitzats en Focus Grups
a veure si trobàvem algun indici de
00:12:20:11 que romanès Aquests binomis de
representació no anés més enllà d'aquests
00:12:24:22 binomis de representació
els resultats els estem cocos i les estem
00:12:29:05 encara patint encara no està
construït el projecte i
00:12:34:18 simplement dir que
00:12:37:12 avançar que segurament
00:12:39:19 el camí a partir del qual
es poden començar
00:12:45:03 a establir representacions alternatives i
es pot començar a rompre Aquests binomis
00:12:50:00 de representació predominants
és el camí de l'experiència de
00:12:53:03 l'experiència íntima de
l'experiència corporal.
00:12:55:08 Fins i tot física de
00:12:58:06 la pràctica social sempre connectada amb
00:13:00:15 les representacions culturals
i amb aquesta experiència pot canviar el
00:13:05:13 discurs dels receptors dels missatges
dels mitjans de comunicació.
00:13:11:03 No la pregunta qui seria fins a quin punt
des de posicions de el candidat des de les
00:13:17:19 audiències receptores
tenen les eines suficients com per crear
00:13:23:01 un discurs propi i prendre el
control de la seva pròpia identitat.
00:13:26:13 Bé els que el van.

00:00:03:00 Mary Nash.
00:00:19:00 Departament d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.
00:00:26:00 Fundació.
00:00:34:00 RECERCA SOBRE:
00:00:40:00 Història de les dones i del moviment feminista.
00:00:45:00 Migracions.
00:00:47:00 Representació de l'alteritat cultural.
00:00:50:00 Estudis urbans.
00:01:01:00 Perspectiva transversal del gènere.
00:01:06:00 Enfocament multidisciplinari .
00:01:55:00 Configuració sociocultural de la diferència.
00:02:10:00 Anàlisi del discurs.
00:02:34:00 Anàlisi de la recepció dels discursos.
00:02:41:00 PROJECTES:
00:02:51:00 "Repensar las imágenes del otro: inmigrantes y otras culturas en la prensa español".
00:03:16:00 "La construcción de la identidad europea a través de las identidades urbanas"
00:03:24:00 Representació de la immigració.
00:03:27:00 Discurs polític institucional.
00:03:36:00 Pràctiques quotidianes.
00:03:42:00 Espais urbans.
00:04:07:00 espais intersticials de contacte.
00:04:51:00 Pràctiques socioeducatives.
00:05:20:00 Associacions d'immigrants.
00:05:54:00 Espais urbans, gènere i diferència.
00:06:21:00 Pràctiques quotidianes.
00:06:22:00 Imaginaris de la ciutat.
00:06:48:00 "Espai quotidià i gènere: noves mirades a la planificació urbana".
00:06:56:00 Paradigmes dominants de planejament urbà.
00:07:01:00 Pràctiques i imaginaris de les dones.
00:07:10:00 UNAM.
00:07:15:00 Xarxa de recerca internacional.
00:07:20:00 Plans de rehabilitació urbana d'espais en crisi.
00:07:38:00 Història de les dones i del moviment feminista.
00:07:49:00 Història dels feminismes.
00:07:51:00 Construcció de discursos de gènere.
00:07:55:00 anàlisi del feminisme, sobretot a Espanya.
00:08:06:00 Anàlisi del moviment feminista a la transició.
00:08:12:00 Publicacions.
00:08:17:00 Jornades.
00:09:18:00 Ministerio de Educación y Ciencia.
00:09:22:00 "Cuestionando la conflictividad cultural. Un análisis crítico de las representaciones de la alteridad cultural en los medios de comunicación desde una perspectiva de género".
00:09:38:00 Incidència de les representacions de l'autoritat.
00:09:42:00 Immigració.
00:09:51:00 Anàlisi de mitjans audiovisuals.
00:10:20:00 Grups de discussió.
00:11:02:00 Formes de representació del pensament.
00:11:07:00 Binomis de representació dominants.
00:11:39:00 Dona immigrant- món postcolonial, subdesenvolupament i domesticitat.
00:11:57:00 Dona autòctona: món del treball, desenvolupament i modernitat.
00:12:40:00 Trencament dels binomis.
00:13:15:00 Posicions de subalternitat.
00:13:17:00 Audiències.
00:13:24:00 Prendre el control sobre la pròpia identitat.

Credits:

Duration: 13m 35s

Recorded at: 11.12.2009

Gemma Torres i Toni Vives presenten la trajectòria actual del Grup de Recerca Multiculturalisme i gènere de Mary Nash.

Share video